Què és un AMPA? Com s'organitza?

Aquí us deixo un Pdf., amb informació interessant, de com han de funcionar les AMPAs.

Aquest curs ens hem proposat que la nostra AMPA s'assembli més al model que s'explica en aquest document.

Això no serà possible, tal i com veureu, sense la col·laboració de tothom.

Per què és important participar a l'AMPA:

*La implicació dels pares en l’educació dels seus fills i filles augmenta el seu
rendiment com a alumnes (millors resultats, més assistència a classe...).
* La bona gestió escolar dedica temps a la participació dels pares i mares, demanant
les seves opinions i establint bons canals de comunicació.
* Els/Les professionals de l'educació treballen amb més confiança quan tenen una
bona relació amb les mares i els pares de l'alumnat. Així, coneixen les seves
expectatives i poden adaptar la seva feina a les seves necessitats. Es poden establir
complicitats fonamentals en l'àmbit educatiu.
* Els alumnes aprenen els mecanismes que estan lligats a la cultura i l'ambient en el
què es troben immersos; per això, el professorat els ha de conèixer perquè 
l'ensenyament a l'escola connecti amb la realitat diària de l'alumne. La participació
dels pares acosta la cultura escolar a la cultura familiar.
* Pels nens i nenes té més pes el rol dels seus pares que el del seu professorat; per
això, és bo que la tasca del professorat rebi el suport dels pares i mares. Però,
naturalment, això només és possible si pares i mares coneixen l'escola i els
mestres i tenen una bona acollida al centre.
* Tots els pares i mares tenim alguna cosa per aportar i alguna cosa per aprendre.
Sovint, la formació de les mares i els pares rebuda des de la seva participació al centre millora la tasca educadora amb les filles i fills.

Val la pena tenir-ho en compte.